top of page

Algemene voorwaarden

EV MOBILITY BV

 

Artikel 1.Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. EV MOBILITY BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: EV MOBILITY BV gevestigd aan de Wassenaarseweg 75 ,unit 381, te Katwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56.89.02.30;

  2. klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met EV MOBILITY BV een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van EV MOBILITY BV heeft ontvangen of met wie EV MOBILITY BV in enige rechtsbetrekking staat of voor wie EV MOBILITY BV enige rechtshandeling verricht;

  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen EV MOBILITY BV en de klant;

  4. consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

  5. bedrijf: een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

  6. voertuig: het voertuig dat door EV MOBILITY BV worden geleverd.

 

Artikel 2.Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van EV MOBILITY BV en op overeenkomsten tussen EV MOBILITY BV en de klant.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door EV MOBILITY BV vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 5. Indien EV MOBILITY BV niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat EV MOBILITY BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3.Aanbiedingen en offertes

 1. Elke offerte of aanbieding van EV MOBILITY BV is vrijblijvend.

 2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan EV MOBILITY BV opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop EV MOBILITY BV haar aanbieding baseert.

 3. De door EV MOBILITY BV aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van EV MOBILITY BV niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

 4. EV MOBILITY BV kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 6. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van EV MOBILITY BV terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan EV MOBILITY BV.

 

Artikel 4.Totstandkoming

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte heeft ondertekend en aan EV MOBILITY BV heeft geretourneerd, op het moment dat de klant de overeenkomst heeft ondertekend dan wel op het moment dat de klant op enige andere wijze, bijvoorbeeld via de e-mail, het aanbod van EV MOBILITY BV heeft aanvaard.

 2. Een geplaatste bestelling of tot stand gekomen overeenkomst kan na 3 dagen niet meer kosteloos geannuleerd worden.

 

Artikel 5.Prijzen en prijswijziging

 1. Voor de klant zijnde een consument zijn alle genoemde prijzen en tarieven inclusief btw.

 2. Voor de klant zijnde een bedrijf zijn alle genoemde prijzen en tarieven exclusief btw.

 3. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de levering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, is EV MOBILITY BV gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs. Een dergelijke prijsverhoging geeft de klant zijnde een bedrijf niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan kan de klant zijnde een consument de overeenkomst binnen 10 dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging schriftelijk of via de e-mail ontbinden, tenzij;

  1. de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op EV MOBILITY BV rustende verplichting ingevolge de wet, bijvoorbeeld een verhoging van het btw-tarief; of

  2. indien bedongen is dat de levering langer dan 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

 

Artikel 6.Wijzigen van de overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. EV MOBILITY BV zal de klant hierover (indien mogelijk van tevoren) inlichten.

 2. De overeenkomst kan enkel schriftelijk of via de e-mail gewijzigd worden.

 3. Eventuele meerkosten die voortvloeien uit het wijzigen van de overeenkomst worden aan de klant in rekening gebracht.

 

Artikel 7.Bestemming en gebruik van het voertuig

 1. Het voertuig is gebouwd om:

  1. te worden gebruikt op een fietspad of op een verharde weg waar het wettelijk is toegestaan om te fietsen. Het voertuig is niet gebouwd om mee te rijden op een onverharde weg;

  2. maximaal 25 kilometer per uur mee te rijden;

  3. 1 persoon te vervoeren, mits wordt voldaan aan de maximale gewicht klasse van 200 kg incl. bagage en voertuig;

  4. te rijden op een helling die niet steiler is dan 12%. Het stilstaan op een helling kan tot gevolg hebben dat het voertuig moeilijk of niet meer kan wegrijden.

 2. Het is de klant uitdrukkelijk niet toegestaan het voertuig te gebruiken in strijd met de wettelijke regels en de verstrekte gebruikshandleiding. Hieronder een paar belangrijke punten uit de gebruikshandleiding:

  1. Tijdens het rijden dienen te allen tijde de 3 wielen op de grond te blijven;

  2. Het voertuig dient enkel opgeladen te worden met de originele lader;

  3. Met het voertuig mag niet op een onverharde weg gereden worden of op een weg die niet bestemd is voor fietsers;

  4. Voordat gereden wordt met het voertuig, dient het voertuig uitvoerig gecontroleerd te worden op (technische) mankementen. Indien wordt geconstateerd dat het voertuig niet goed functioneert en/of gebreken vertoont, dan dient contact te worden opgenomen met EV MOBILITY BV;

  5. Nadat een ongeluk is gemaakt met het voertuig, dient niet zonder de voorafgaande toestemming van EV MOBILITY BV met het voertuig gereden te worden;

  6. Na elke rit met het voertuig, dient het voertuig gewassen te worden;

  7. Er dient voorkomen te worden dat het voertuig in de volle zon oververhit raakt. In het bijzonder wanneer het voertuig wordt geparkeerd of gestald;

  8. Er dient voorkomen te worden dat de bestuurder van het voertuig onder de ruit oververhit raakt. Bij twijfel dient contact te worden opgenomen met EV MOBILITY BV.

 

Artikel 8.Verplichtingen van de klant

 1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EV MOBILITY BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EV MOBILITY BV worden verstrekt.

 2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

 3. De klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat het voertuig enkel wordt gebruikt:

  1. waarvoor het voertuig gebouwd is, zoals o.a. omschreven in artikel 7.1;

  2. in overeenstemming met de gebruiksinstructies, zoals o.a. omschreven in artikel 7.2;

  3. zoals volgt uit de gebruikshandleiding, de gegeven instructies en de technische specificaties.

 4. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het voertuig niet wordt gebruikt indien het voertuig zo beschadigd is dat het de veiligheid in gevaar brengt.

 

Artikel 9.Leveringstermijn

 1. De vermelde leveringstermijn is naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan EV MOBILITY BV bekend waren en zij zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

 2. In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van EV MOBILITY BV ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 10.Levering

 1. Aan de klant zijnde een bedrijf geschiedt levering Ex Works (af fabriek) conform de laatste editie van de gepubliceerde Incoterms. Dit betekent dat het risico van het voertuig over gaat op het moment dat EV MOBILITY BV aan de klant mededeelt dat het voertuig gereed is en in de opslag van EV MOBILITY BV ter beschikking van de klant staat. De klant en EV MOBILITY BV kunnen overeenkomen dat EV MOBILITY BV het transport van het voertuig verzorgt. In een dergelijk geval rust het risico van opslag, laden, transport en lossen bij de klant. De klant kan zich tegen deze risico's verzekeren. De transportkosten komen voor rekening van de klant.

 2. Levering aan de klant zijnde een consument geschiedt op het moment dat de klant het voertuig ophaalt bij EV MOBILITY BV. Partijen kunnen overeenkomen dat EV MOBILITY BV het voertuig naar de klant transporteert of laat transporteren. In een dergelijk geval komen de transportkosten voor rekening van de klant.

 3. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar het voertuig afgeleverd dient te worden goed bereikbaar is.

 4. De klant is verplicht het geleverde voertuig af te nemen. Een eventuele overschrijding van de levertijd doet daar niet aan af.

 5. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de aflevering noodzakelijk zijn, is EV MOBILITY BV gerechtigd het voertuig voor rekening en risico van de klant op te slaan. Indien de klant het voertuig niet afneemt, ongeacht of betaling van (een deel van) het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft EV MOBILITY BV het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen) verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

 

Artikel 11.Facturatie, betaling en incassokosten

 1. Facturatie geschiedt vooraf.

 2. De factuur dient betaald te worden voor de overeengekomen datum van de levering.

 3. Indien de klant de factuur niet voor de overeengekomen datum van de levering heeft betaald, dan stuurt EV MOBILITY BV de klant een herinnering en dan heeft EV MOBILITY BV het recht de levering op te schorten tot het moment dat de klant het factuurbedrag volledig betaald heeft. EV MOBILITY BV is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die klant lijdt door de opschorting.

 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van EV MOBILITY BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

Artikel 12.Garantie

 1. Op het voertuig wordt een garantie verleend van 2 jaar of tot een maximum van 30.000 km welke eerst bereikt is (uitgezonderd de slijtdelen).

 2. Op de accu wordt een garantie verleend van 1 jaar of tot een maximum van 13.000 km welke eerst bereikt is.

 3. De garantie omschreven in dit artikel komt de klant zijnde een consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.

 4. De garantie op het voertuig houdt in dat indien gedurende de garantieperiode of tot aan het maximaal aantal kilometers een reparatie of vervanging van niet functionerende onderdelen als gevolg van een fabricagefout nodig is, dit gebrek kosteloos gerepareerd wordt.

 5. Indien de accu geduurde de garantieperiode of tot aan het maximaal aantal kilometers een gebrek vertoont, dan wordt de accu kosteloos gerepareerd of vervangen.

 6. De factuur is het garantiebewijs of de klant ontvangt bij de levering een garantiecertificaat.

 7. De garantieperiode start op de dag van levering.

 8. Onder de garantie vallen niet:

  1. onderdelen die als gevolg van regulier periodiek onderhoud vervangen moeten worden, zoals meer zeker niet beperkt tot: remmen, reminrichting, lagers, stuurinrichting, bladveer en banden;

  2. de ruit, aangezien de ruit zeer schadegevoelig is en de conditie van de ruit afhankelijk is van de wijze waarop het voertuig wordt gebruikt;

  3. de kosten voor het verplaatsen van het voertuig naar de werkplaats waar de reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze kosten komen voor rekening van de klant;

  4. vervangend vervoer.

 9. Indien de klant gebreken aan het voertuig zonder de voorafgaande toestemming van EV MOBILITY BV door een derde laat repareren, dan worden de kosten hiervan niet door EV MOBILITY BV vergoed.

 10. Er kan enkel een beroep op de garantie worden gedaan indien het logboek en de service intervallen strikt volgens de fabrieksopgaaf zijn ingevuld en uitgevoerd.

 11. De garantie vervalt en klachten over het geleverde voertuig worden niet in behandeling genomen indien:

  1. de klant gebreken aan het voertuig niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan EV MOBILITY BV meldt;

  2. door de klant en/of derden veranderingen aan het voertuig zijn aangebracht;

  3. het voertuig is gebruikt in strijd met de gebruikshandleiding, de bestemming waarvoor het voertuig gebouwd is of de technisch toegestane specificaties;

  4. schade aan het voertuig is ontstaan door slippen of een verkeersongeluk;

  5. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;

  6. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, water, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, weersomstandigheden en wegomstandigheden;

  7. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

  8. de schade is veroorzaakt door opzet;

  9. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.

 12. Het repareren van het voertuig of het repareren of vervangen van de accu verlengt de garantieperiode niet.

 13. De klant dient EV MOBILITY BV of de door EV MOBILITY BV ingeschakelde derde de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.

 

Artikel 13.Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren voertuigen blijven uitsluitend eigendom van EV MOBILITY BV, totdat alle vorderingen die EV MOBILITY BV op de klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2, BW volledig zijn betaald.

 2. Zolang de eigendom van de voertuigen niet op de klant is overgegaan, mag de klant de voertuigen niet:

  1. verpanden;

  2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;

  3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

 3. De klant is verplicht de voertuigen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van EV MOBILITY BV te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van EV MOBILITY BV veilig te stellen.

 4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens EV MOBILITY BV niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is EV MOBILITY BV gerechtigd alle voertuigen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van EV MOBILITY BV op volledige schadevergoeding.

 5. Indien EV MOBILITY BV gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht EV MOBILITY BV toegang te verlenen tot alle locaties waar de voertuigen van EV MOBILITY BV zich bevinden.

 6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk EV MOBILITY BV daarvan op de hoogte stellen en zal de klant de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van EV MOBILITY BV.

 7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan EV MOBILITY BV toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 14.Aansprakelijkheid en verjaring

 1. EV MOBILITY BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;

  2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

 2. EV MOBILITY BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat EV MOBILITY BV is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 3. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het door EV MOBILITY BV geleverde voertuig, sluit EV MOBILITY BV iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

 4. EV MOBILITY BV is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het voertuig, door verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruikshandleiding of gebruik in strijd met de bestemming waarvoor het voertuig gebouwd is.

 5. Het deelnemen aan het verkeer brengt altijd risico’s met zich mee. EV MOBILITY BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gevaarlijke situaties, ongevallen of botsingen met het voertuig. EV MOBILITY BV is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het voertuig. De klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met het voertuig. Het gebruik van het voertuig is geheel voor risico van de klant.

 6. EV MOBILITY BV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat de klant het geleverde voertuig niet goed heeft onderhouden of heeft verwaarloosd.

 7. EV MOBILITY BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het voertuig, aan andere zaken of voor letselschade die is ontstaan door hevige weersomstandigheden.

 8. EV MOBILITY BV is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, kosten voor vervangend vervoer, reiskosten, reputatieschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

 9. Indien EV MOBILITY BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van EV MOBILITY BV beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van EV MOBILITY BV gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van EV MOBILITY BV beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van EV MOBILITY BV of haar ondergeschikten.

 11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens EV MOBILITY BV vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens EV MOBILITY BV kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 12. De klant vrijwaart EV MOBILITY BV voor vorderingen die derden tegen EV MOBILITY BV instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor EV MOBILITY BV niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden EV MOBILITY BV op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor EV MOBILITY BV mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

 13. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens EV MOBILITY BV handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die EV MOBILITY BV daardoor lijdt.

 

Artikel 15.Opschorting en ontbinding

 1. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft EV MOBILITY BV het recht (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van EV MOBILITY BV op schadevergoeding.

 2. Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens EV MOBILITY BV niet nakomt of EV MOBILITY BV vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van EV MOBILITY BV adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft EV MOBILITY BV het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van EV MOBILITY BV op schadevergoeding.

 3. Voorts is EV MOBILITY BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 16.Overmacht

 1. EV MOBILITY BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; epidemieën; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan EV MOBILITY BV door haar leveranciers; ex- en importverboden; diefstal; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van EV MOBILITY BV of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van EV MOBILITY BV, van haar leverancier of van het door EV MOBILITY BV ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.

 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van EV MOBILITY BV.

 

Artikel 17.Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

 2. EV MOBILITY BV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

 

Artikel 18.Intellectuele eigendomsrechten

 1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op het door EV MOBILITY BV geleverde voertuig geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door EV MOBILITY BV aan de klant ter beschikking gestelde of verstrekte offertes, documenten, tekeningen, afbeeldingen en technische specificaties berusten bij EV MOBILITY BV of bij haar licentiegevers. Het is de klant niet toegestaan deze offertes, documenten, tekeningen, afbeeldingen en technische specificaties te verveelvoudigen of openbaar te maken.

 3. Het is de klant niet toegestaan handelingen te verrichten die strijdig zijn met de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van EV MOBILITY BV.

 

Artikel 19.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen EV MOBILITY BV en de klant is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en EV MOBILITY BV worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar EV MOBILITY BV gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat EV MOBILITY BV schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

bottom of page