Privacyverklaring

Artikel 1.Definities

 • In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

 • EVMOBILITY.NL: de gebruiker van dit privacy beleid: EVMOBILITY.NL gevestigd aan de Wassenaarseweg 75 unit 381 te Katwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56890230;

 • betrokkene: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met EVMOBILITY.NL of die namens een bedrijf een overeenkomst is aangegaan met EVMOBILITY.NL, de natuurlijke persoon die contact heeft opgenomen met EVMOBILITY.NL i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst, de natuurlijke persoon die op de website een account heeft aangemaakt of de natuurlijke persoon die de website bezoekt;

 • overeenkomst: de overeenkomst tussen EVMOBILITY.NL en de betrokkene waarbij de betrokkene een voertuig koopt of huurt van EVMOBILITY.NL;

 • website: de website www.lefelektrisch.nl die door EVMOBILITY.NL wordt beheerd, waar de betrokkene producten kan bestellen bij EVMOBILITY.NL en waarop de betrokkene een account kan aanmaken;

 • persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

 • Artikel 2.Persoonsgegevens

 • Voor EVMOBILITY.NL is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt EVMOBILITY.NL volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • EVMOBILITY.NL verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan EVMOBILITY.NL heeft verstrekt, wanneer de betrokkene een overeenkomst met EVMOBILITY.NL is aangegaan, wanneer de betrokkene telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met EVMOBILITY.NL of wanneer de betrokkene de website bezoekt.

 • EVMOBILITY.NL verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals: voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Welke contactgegevens EVMOBILITY.NL verwerkt is afhankelijk van deze wijze waarop de betrokkene contact opneemt met EVMOBILITY.NL;

 • Adresgegevens: voor- en achternaam en adres;

 • Betaalgegevens, zoals: bankrekeningnummer;

 • Analytische gegevens, zoals: IP-adres, bezoektijd op de website, wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de website, internetbrowser en vanaf wat voor een soort apparaat de betrokkene de website bekijkt.

 • EVMOBILITY.NL verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

 • De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. EVMOBILITY.NL kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 jaar is. EVMOBILITY.NL raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een ouder ervan overtuigd is dat EVMOBILITY.NL zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de ouder contact op te nemen met EVMOBILITY.NL middels de contactgegevens opgenomen in artikel 9.1 en dan zal EVMOBILITY.NL de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

 • Artikel 3.Grondslag en doeleinden van de verwerking

 • De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • EVMOBILITY.NL verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Contactgegevens: het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;

 • Contactgegevens: het sturen van een offerte;

 • Adresgegevens: het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst;

 • Contactgegevens: om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;

 • Contactgegevens: om voor de betrokkene een account aan te kunnen maken op de website en het in stand houden van het account;

 • Betaalgegevens: om de betaling van de bestelling uit te kunnen (laten) voeren en om te voldoen aan administratieve plichten;

 • Adresgegevens: om te voldoen aan administratieve plichten;

 • Analytische gegevens: om de website te optimaliseren en om de website te tonen in een formaat dat overeenstemt met de internetbrowser en met het apparaat van de betrokkene.

 • De verstrekking van de naam, het adres, het telefoonnummer en van het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen en kan geen account op de website worden aangemaakt.

 • EVMOBILITY.NL zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

 • EVMOBILITY.NL verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. EVMOBILITY.NL streeft naar minimale gegevensverwerking.

 • EVMOBILITY.NL zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 • Artikel 4.Wissen van persoonsgegevens

 • EVMOBILITY.NL zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;

 • de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;

 • de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

 • EVMOBILITY.NL is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

 • Artikel 5.Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 • EVMOBILITY.NL zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:

 • EVMOBILITY.NL daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken;

 • een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;

 • het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;

 • de doorgifte geschiedt aan een door EVMOBILITY.NL voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, zoals een ICT-dienstverlener of boekhouder, met welke verwerker EVMOBILITY.NL een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

 • Artikel 6.Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

 • Op verzoek verleent EVMOBILITY.NL aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die EVMOBILITY.NL van hem bijhoudt en verstrekt EVMOBILITY.NL de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

 • EVMOBILITY.NL biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die EVMOBILITY.NL van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

 • Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij EVMOBILITY.NL worden ingediend, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens van EVMOBILITY.NL. EVMOBILITY.NL reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

 • Bepaalde persoonsgegevens kan de betrokkene zelf via zijn account op de website aanpassen of verwijderen.

 • Artikel 7.Bezwaar

 • De betrokkene kan bij EVMOBILITY.NL bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat EVMOBILITY.NL het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt EVMOBILITY.NL met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij EVMOBILITY.NL bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

 • Artikel 8.Recht van beperking

 • Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene EVMOBILITY.NL verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

 • Artikel 9.Contact

 • Voor vragen over de wijze waarop EVMOBILITY.NL persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die EVMOBILITY.NL van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met EVMOBILITY.NL.

 • Indien EVMOBILITY.NL op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt EVMOBILITY.NL de betrokkene daarvan op de hoogte.

 • Artikel 10.Beveiligingsmaatregelen

 • Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft EVMOBILITY.NL verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. EVMOBILITY.NL heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;

 • Fysieke bescherming van IT-voorzieningen, apparatuur en de server tegen toegang door onbevoegden en tegen schade;

 • Gegevens die via de website aan EVMOBILITY.NL worden verstrekt, zijn versleuteld. EVMOBILITY.NL maakt gebruik van een HTTPS verbinding.[JSmMG1] [JSmMG2]

 • Werknemers van EVMOBILITY.NL en personen die door EVMOBILITY.NL worden ingehuurd en die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens worden door EVMOBILITY.NL tot geheimhouding verplicht.

 • Artikel 11.Privacy beleid van derden

 • Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. EVMOBILITY.NL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

 • Artikel 12.Wijzigingen

 • EVMOBILITY.NL behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van EVMOBILITY.NL.

 • Artikel 13.Datalek

 • Indien zich bij EVMOBILITY.NL een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal EVMOBILITY.NL daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Indien er sprake is van een datalek bij EVMOBILITY.NL dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt EVMOBILITY.NL de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

 • Artikel 14.Cookies

 • De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat van de betrokkene.

 • De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert of uitschakelt, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat de klant niet kan inloggen op de website en/of geen producten in zijn online winkelmandje kan plaatsen.

 • Soorten cookies en doelen:

 • De partij die de cookie plaatst

  Het soort cookie

  Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst

  EVMOBILITY.NL

  Functionele cookie

  Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website en een product in zijn online winkelmandje kan plaatsen.

  Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.

  EVMOBILITY.NL ten behoeve van het gebruik van Google Analytics

  Analytische cookie

  Door het gebruik van analytische cookies kan EVMOBILITY.NL zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan EVMOBILITY.NL op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. EVMOBILITY.NL heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

  Artikel 15. Klacht indienen

 • Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door EVMOBILITY.NL niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.